Skip to main content
Miss Egzotica

Regulamin

Regulamin projektu Miss Egzotica reguluje sposób, formę oraz warunki organizacji i przeprowadzania projektu Miss Egzotica.

Regulamin projektu Miss Egzotica

§ 1. Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin projektu Miss Egzotica reguluje sposób, formę oraz warunki organizacji i przeprowadzania projektu Miss Egzotica/ Festiwalu Tolerancji.

§ 2. Definicje terminów użytych w Regulaminie

 1. Organizator: Fundacja Miss Egzotica KRS 0000602420 / Showbiz, NIP: 7741741650
 2. Przedstawiciel: podmiot z którym Organizator zawarł Umowę o Współpracy i udzielił na piśmie pozwolenia na posługiwanie się Znakiem Towarowym w celu organizacji eliminacji i/lub w szczególności Konkursu Regionalnego.
 3. Ankieta Uczestniczki: kwestionariusz osobowy – załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. Finalistka / Ambasadorka: uczestniczka Finału Projektu.
 5. Finał Projektu: etap Projektu podczas którego wyłaniana jest Miss Egzotica.
 6. Jury: osoby powołane decyzją Organizatora lub Przedstawiciela do dokonania wyboru Finalistek i Laureatek Projektu.
 7. Kadencja Laureatki: okres od daty wyboru Laureatki do dnia wyboru jej bezpośredniej następczyni.
 8. Projekt: Projekt Miss Egzotica / Festiwal Tolerancji.
 9. Laureatka Projektu: zdobywczyni tytułu, diademu i szarfy.
 10. Miss Egzotica: zwyciężczyni Projektu.
 11. Oświadczenie Uczestniczki: oświadczenie o zapoznaniu się przez Uczestniczkę z Regulaminem Projektu wraz z zobowiązaniem do jego przestrzegania.
 12. Umowa: umowa zawarta pomiędzy Uczestniczką a Organizatorem, określająca zasady współpracy impresaryjnej na zasadach wyłączności pomiędzy Organizatorem a Uczestniczką, stanowiąca załącznik nr. 3 do Regulaminu.
 13. Umowa o Współpracy: umowa zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności pomiędzy Organizatorem a Przedstawicielem.
 14. Uczestniczka: każda dziewczyna biorąca udział w co najmniej jednym z etapów Projektu, spełniająca regulaminowe warunki (w tym również Laureatki Projektu).
 15. Wybory Regionalne: etap Projektu, w którym jury wybiera przedstawicielki poszczególnych regionów (państw), które następnie biorą udział w Finale Projektu.
 16. Znaki Towarowe: znak towarowy słowno-graficzny MISS EGZOTICA International zgłoszony na rzecz Organizatora w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej pod nr. Z31 19191, oraz znak słowny Miss Egzotica.
 17. 1st runner up: zdobywczyni drugiego miejsca w Projekcie.
 18. 2nd runner up: zdobywczyni trzeciego miejsca w Projekcie.
 19. 1st runner up Regionu: zdobywczyni drugiego miejsca w odpowiednich Wyborach Regionalnych.
 20. 2nd runner up Regionu: zdobywczyni trzeciego miejsca w odpowiednich Wyborach Regionalnych.
 21. Sponsor / Partner Projektu: firma lub osoba fizyczna wspierająca konkurs, której Organizator nadał tytuł Sponsor /Partner/ Organizator
 22. Festiwal Tolerancji – wydarzenia towarzyszące projektowi Miss Egzotica, w szczególności Bieg Tolerancji.

§ 3. Zakres praw Organizatora

Jedynym i wyłącznym właścicielem projektu jest Organizator, którego prawa do organizowania oraz przeprowadzania Projektu nie są ograniczone prawami innych podmiotów.
Organizator jest jedynym i wyłącznym właścicielem znaku słowno-graficznego Miss Egzotica International; wizualizację znaku stanowi załącznik nr 1 Regulaminu.
Organizator jest jedynym i wyłącznym właścicielem znaku słownego Miss Egzotica zgłoszonym w Urzędzie Patentowym.
Organizator jest uprawniony do wyznaczania i zawierania Umów o Współpracę oraz powierzania organizacji etapów Projektu dowolnie przez siebie wybranym podmiotom: osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, upoważniając je w zawartej umowie do używania określenia: Licencjonowany Przedstawiciel Miss Egzotica International.

 

§ 4. Zakres praw i obowiązków Licencjonowanego Przedstawiciela Miss Egzotica International Biuro Miss Egzotica International

Przedstawiciel ma obowiązek zawrzeć na piśmie Umowę o Współpracy z Organizatorem.
Przedstawiciel ma prawo używać określenia Licencjonowany Przedstawiciel Miss Egzotica International w kontaktach z podmiotami trzecimi.
Przedstawiciel ma prawo używać Znaku Towarowego lub nazwy „Miss Egzotica” w czasie i zakresie ustalonym pisemnie przez Organizatora w zawartej pomiędzy Organizatorem i Przedstawicielem Umowie o Współpracy.
Przedstawiciel ma obowiązek dbania o dobre imię Organizatora oraz dobre imię i prestiż Projektu.
Przedstawiciel ma obowiązek weryfikacji danych oraz dopełnienia warunków określonych Regulaminem w § 7 przez werbowane przez siebie uczestniczki Projektu.
Przedstawiciel ma obowiązek uiszczenia opłaty licencyjnej za używanie Znaków Towarowych Miss Egzotica w danym roku. Coroczna wysokość opłaty licencyjnej jest ustalana przez Organizatora i określona w Umowie o Współpracę.
Przedstawiciel ma obowiązek zapoznania kandydatki na Uczestniczkę Projektu z Regulaminem przed jej przystąpieniem do Konkursu oraz przyjęcia od kandydatki Oświadczenia potwierdzającego fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz zobowiązania do przestrzegania postanowień Regulaminu.


§ 5. Użycie Znaków Towarowych Miss Egzotica

Nieuprawnione użycie znaku przez jakikolwiek nieupoważniony pisemnie przez Organizatora podmiot lub użycie znaku niezgodne z uzyskanym od Organizatora pisemnym zezwoleniem podlega sankcjom prawnym.
Organizator może udzielić prawa używania znaku dowolnie wybranym podmiotom odpłatnie lub nieodpłatnie.

§ 6. Organizacja Projektu

Projekt ma formułę konkursu otwartego dla wszystkich dziewcząt, w tym także nieposiadających obywatelstwa polskiego, jeżeli spełniają kryteria określone w niniejszym Regulaminie.
Projekt składa się z Regionalnych Etapów Projektu lub/i eliminacji zakończonych Finałem Projektu organizowanym i przeprowadzanym przez Organizatora w wytypowanym przez Organizatora mieście, w wybranym państwie.
Jeżeli w regionie, z którego pochodzi uczestniczka, jest przeprowadzany Projekt Regionalny, udział uczestniczki w Finale Projektu musi być poprzedzony jej udziałem w Projekcie Regionalnym.
Udział Uczestniczki w Projekcie musi poprzedzać zgłoszenie Uczestniczki do odpowiedniego Przedstawiciela Regionalnego lub Organizatora, podpisanie i złożenie Ankiety Uczestniczki, Oświadczenia oraz Umowy Impresaryjnej, o których mowa w § 2 p.3 i p.11 Regulaminu.
Decyzji o zakwalifikowaniu do Projektu danej dziewczyny, po spełnieniu przez Kandydatkę wymagań określonych w § 6 p.4. oraz § 7, oraz wyboru Laureatek Projektów Regionalnych i Laureatek Finału Projektu Miss Egzotica dokonuje niezależne Jury w składzie zatwierdzonym przez Organizatora.
Skład Jury na szczeblu regionalnym (Jury Projektu Regionalnego lub/i eliminacji) ustala Przedstawiciel organizujący Projekt Regionalny lub/i eliminacje. W skład Jury Projektu Regionalnego wchodzi przedstawiciel Organizatora.

Udział w pracach Jury jest honorowy.
Skład Jury Finału Projektu powołuje Organizator.
Szczegółowy porządek obrad Jury oraz tryb oddawania głosów na poszczególne kandydatki ustala Organizator w następujący sposób: głosowanie odbywa się przy pomocy Kart Głosowania: każdy z jurorów otrzymuje kartę do głosowania. Karty do głosowania nie mogą zawierać danych kontaktowych Uczestniczki Projektu.
Każda prezentacja kandydatek podlega ocenie, przyznawane są punkty od 1 do 3. 3 punkty otrzymuje kandydatka na zwyciężczynię Projektu, 2 punkty – kandydatka na 1st runner up, 1 punkt – kandydatka na 2nd runner up. Pozostałym kandydatkom juror nie przyznaje punktów. Dopuszcza się także głosowanie na portalach społecznościowych oraz poprzez system sms – o sposobie i trybie głosowani decyduje Organizator.

10. Uczestniczki Projektu prezentują się podczas co najmniej trzech prezentacji w różnych strojach, w tym możliwa prezentacja w strojach kąpielowych.
11. Jury przyznaje głosy, biorąc pod uwagę w szczególności: przygotowanie projektu mającego na celu walkę z dyskryminacją, osobowość, umiejętność zjednania publiczności, umiejętność poruszania się po scenie, grację, opanowanie choreografii, swobodę w kontaktach z mediami, autoprezentację, otwartość, znajomość języków obcych, sposób i treść wypowiedzi, możliwe jest uwzględnienie wyników z głosowania publiczności.
12. Organizator powołuje Przewodniczącego Jury.
13. Juror musi oddać wypełnioną kartę do głosowania Przewodniczącemu Jury w ściśle określonym i wyznaczonym czasie trwania Finału Projektu.
14. Głosowanie Jury kończy sporządzenie przez Przewodniczącego Jury protokołu głosowania, zawierającego listę laureatek danego etapu Projektu otrzymujących nagrody regulaminowe, o których mowa w § 11 Regulaminu.

 

§ 7. Udział w Projekcie

1. Uczestniczką Projektu może być każda dziewczyna, która spełnia łącznie następujące warunki:
1.1. W przypadku niepełnoletniej Uczestniczki wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego.
1.2. Jest osobą niekaraną, nieskazitelnego charakteru i nieposzlakowanej opinii.
1.3. Zgłosi się na eliminacje w formie ogłoszonej przez Organizatora

1.4. Złoży u Organizatora lub Przedstawiciela Regionalnego Ankietę Uczestniczki, Oświadczenie oraz Umowę Impresaryjną.
2. Laureatki Projektów Regionalnych oraz w szczególności finalistki Miss Egzotica International nie mogą brać udziału w innych konkursach piękności, z wyłączeniem konkursów na które zostaną oddelegowane przez Organizatora, pod rygorem kary umownej w § 9 p.3b.
3. Każda z kandydatek, począwszy od poziomu eliminacji, zobowiązana jest do przygotowania filmów w formule Tik Tok na temat: 1. Pokaz Skąd jesteś; 2. Różni, ale Równi; 3. temat-dowolny. Każda z kandydatek zobowiązana jest do posiadania sukienki wieczorowej, kostiumu kąpielowego, butów na wysokim obcasie typu „szpilki”, buty sportowe.
4. W toku Projektu wyłonione zostaną Laureatki, które otrzymają następujące tytuły:

 • Miss Egzotica International
 • Miss Egzotica Talent
 • 1st runner up
 • 2nd runner up

4.1. Organizator ma prawo ustalenia dodatkowych tytułów.

§ 8. Opłaty i koszty Uczestniczki

Organizator nie pobiera od dziewcząt przystępujących do Projektu żadnej opłaty wpisowej.
Z wyłączeniem § 8 p.3, p.4, p.5 i p.6 Uczestniczki biorą udział w Konkursie na własny koszt.
Organizator zapewnia Finalistkom zamieszkującym poza miejscem przeprowadzenia Gali Finałowej i zgrupowania zakwaterowanie i wyżywienie w czasie zgrupowań przygotowawczych do finału Projektu. Koszty dodatkowe, w szczególności koszty podróży, telefony, etc. ponoszą Finalistki.
Organizator opłaca koszty przygotowania i promocji wizerunku Finalistek.
Organizator opłaca koszty sesji zdjęciowych, fryzjerów, wizażystów, makijażystów, materiałów promujących Finalistkę.
Organizator opłaca specjalistów (fryzjerów, wizażystów, choreografów, etc.) potrzebnych do przygotowania prezentacji Finalistki na scenie.

 

§ 9. Dyskwalifikacja Uczestniczki

Decyzją Organizatora Uczestniczka może zostać zdyskwalifikowana na każdym etapie Projektu, jeśli nie daje gwarancji należytego wykonywania obowiązków Uczestniczki, a w szczególności jeśli naruszy postanowienia Umowy Impresaryjnej lub postanowienia Regulaminu.
Przesłanką będącą podstawą do dyskwalifikacji i ukarania Uczestniczki jest w szczególności:

a) niesubordynacja, arogancja, nadużywanie alkoholu lub używanie innych używek, b) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, c) podanie w Ankiecie, Oświadczeniu lub Umowie Impresaryjnej danych niezgodnych z prawdą lub zatajenie prawdy, d) naruszenie postanowień Regulaminu i/lub Umowy Impresaryjnej – w szczególności naruszenie prawa wyłączności, e) kreowanie i rozpowszechnianie negatywnego obrazu Projektu i Organizatora, f) wzięcie udziału przez laureatkę Projektu Regionalnego lub Finalistkę Miss Egzotica International w innym konkursie piękności, z zastrzeżeniem §7 p.2. h) zmiana wizerunku (wyglądu zewnętrznego uczestniczki), w szczególności zmiana długości i koloru włosów, wykonanie tatuaży, przekłuć ciała, etc. bez porozumienia i zgody Organizatora.

3. Dyskwalifikacja łączy się w szczególności z:
a) obowiązkiem zwrotu przez Uczestniczkę, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji o dyskwalifikacji w Projekcie, wszystkich nagród otrzymanych w konkursach lub w związku z konkursami organizowanymi przez Organizatora (lub Przedstawicieli) lub równowartości w/w nagród.
b) obowiązkiem zapłaty kary umownej, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji o dyskwalifikacji, w wysokości 2000 zł (dwóch tysięcy złotych) oraz zwrotu kosztów poniesionych przez Organizatora związanych z Uczestniczką, w tym w szczególności kosztów zakwaterowania, wyżywienia, kosztów sesji zdjęciowych, etc.,
4. W miejsce zdyskwalifikowanej Uczestniczki wchodzi Uczestniczka zajmująca kolejne miejsce w Projekcie lub miejsce to decyzją Organizatora pozostaje nieobsadzone.

§ 10. Prawa i obowiązki Laureatek Projektu

Tytuł przyznawany jest Laureatce dożywotnio.
Korona/diadem Laureatki Projektu są przechodnie.
Laureatki Projektu są zobowiązane do noszenia szarf oraz diademów (Miss Egzotica International – korony) na wszystkich oficjalnych imprezach od dnia uzyskania tytułu, w szczególności do czasu końca swojej kadencji.
Laureatki Projektu są zobowiązane do nieodpłatnego uczestniczenia w:

a) w zgrupowaniu
b) w Festiwalu Tolerancji, wydarzeniach towarzyszących, w szczególności Biegu Tolerancji,
c) konferencjach prasowych, wywiadach telewizyjnych i radiowych promujących Laureatki i/lub Projekt (także pośrednio),
d) nagraniach na portale społecznościowe, radiowych, telewizyjnych promujących Laureatki i/lub Projekt,
e) sesjach fotograficznych na potrzeby promocji Laureatki i/lub Projektu, Sponsorów / Partnerów, sesjach do kalendarza Miss Egzotica, a także innych materiałów promocyjno-marketingowych Projektu, Partnerów konkursu
f) wyborach Regionalnych, Projekcie Finałowym jako goście honorowi lub członkowie Komisji,
g) imprezach charytatywnych, zbiórkach charytatywnych, wskazanych przez Organizatora lub podmiot umocowany przez Organizatora.
h) Laureatki projektu zobowiązane są do aktywności na portalach społecznościowych z odznaczaniem głównego konta Miss Egzotica, nagrywania i przesyłania Organizatorowi okolicznościowych filmów do publikacji na koncie Organizatora, na portalach społecznościowych conajmniej raz w tygodniu podczas trwani kadencji Laureatki.

Organizator nabywa nieodpłatnie i nieodwołalnie majątkowe prawa autorskie do wizerunku umieszczonej na zdjęciach i/lub nagraniach Ambasadorki z prawem publikacji, utrwalania, powielania zdjęć / nagrań za pośrednictwem dowolnego medium, odsprzedaży. Ambasadorka zrzeka się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania zdjęć z jej wizerunkiem, także w przypadku wykorzystania ich w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych.

 

§ 11. Nagrody w Projekcie

1. W Konkursie przewiduje się nagrody Regulaminowe:
1.1. Dla Miss Egzotica Regionu:

  • Tytuł Miss Egzotica Regionu, w którym Uczestniczka zwyciężyła,
  • Szarfa Miss Egzotica Regionu, w którym Uczestniczka zwyciężyła,
  • Diadem Miss Egzotica Regionu, w którym Uczestniczka zwyciężyła,
  • Prawo uczestnictwa w Finale Miss Egzotica International z pominięciem eliminacji.

1.2. Dla 1st runner up i 2nd runner up Miss Egzotica Regionu, w którym Uczestniczka zdobyła odpowiednio drugie lub trzecie miejsce:

  • Szarfa Miss Egzotica Regionu 1st runner up, w którym Uczestniczka zwyciężyła,
  • Diadem Miss Egzotica 2nd runner up Regionu, w którym Uczestniczka zwyciężyła,
  • Prawo uczestnictwa w Finale Miss Egzotica International z pominięciem eliminacji.

1.3. Dla Miss Egzotica International:

  • Tytuł Miss Egzotica International,
  • Szarfa Miss Egzotica International,
  • Korona Miss Egzotica International.1.4. Dla 1st runner up i 2nd runner up Miss Egzotica International:
  • Szarfa Miss Egzotica 1st runner up International,
  • Diadem Miss Egzotica 2nd runner up International.
  • Regulamin podlega zmianom decyzją Zarządu Fundacji Miss Egzotica.

1.4. Dla 1st runner up i 2nd runner up Miss Egzotica International:

  • Szarfa Miss Egzotica 1st runner up International,
  • Diadem Miss Egzotica 2nd runner up International.

 

Copyright 2022
Regulamin podlega zmianom decyzją Zarządu Fundacji Miss Egzotica.

Copyright © by Miss Egzotica International, Warsaw 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszego regulaminu bez zgody Biura Miss Egzotica International jest zabronione.

Biuro Miss Egzotica International
www.missegzotica.pl  |  e-mail: biuro@missegzotica.pl

Projekt i Fundacja Miss Egzotica

Przesłaniem projektu jest jest szerzenie wśród społeczeństwa wiedzy na temat innych krajów, kultur, problemów, mniejszości, przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na kolor skóry, wiek, płeć, światopogląd, pochodzenie czy narodowość.