Skip to main content
Miss Egzotica

Fundacja

Celem Fundacji Miss Egzotica jest szerzenie wśród społeczeństwa wiedzy na temat innych krajów, kultur, problemów, mniejszości, przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na kolor skóry, wiek, płeć, światopogląd, pochodzenie czy narodowość.

Fundacja Miss Egzotica
numer KRS 0000602420
Nr NIP: 5272760265
Nr Regon: 36375843100000
Adres

Kolejowa 47/32;
01-210 Warszawa

DZIAŁANIA

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

 • tworzenie programów edukacyjnych w zakresie objętym celami fundacji, w tym programów dotyczących edukacji w zakresie ekologii, w zakresie tolerancji,
 • organizowanie seminariów, konferencji, warsztatów, szkoleń, kursów, targów, festiwali, pokazów, koncertów, spotkań, wydarzeń w zakresie objętym celami Fundacji,
 • wspieranie prac badawczych,
 • działalność informacyjna, publicystyczna i wydawnicza, w tym opracowanie i wydawanie czasopism i książek oraz prowadzenie serwisów internetowych w zakresie objętym celami Fundacji,
 • inspirowanie i aktywizowanie mass mediów, w celu włączenia ich do działań na rzecz walki z rasizmem, nietolerancją, uprzedzeniami społecznymi,
 • tworzenie i prowadzenie serwisów i portali internetowych oraz upowszechnianie w Internecie,  w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych i telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji,
 • prowadzenie kampanii społecznych w zakresie objętym celami Fundacji.
CELE

Fundacja jest ustanowiona dla realizacji następujących celów:

 • wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, w tym ich edukacji i kształtowania ich postaw prospołecznych i proekologicznych,
 • promocja Rzeczpospolitej Polskiej, dorobku kulturalnego regionów polskich i społeczności lokalnych w kraju i za granicą,
 • promocja Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności jako kraju atrakcyjnego pod względem gospodarczym, edukacyjnym, inwestycyjnym, klimatycznym,
 • szerzenie wśród społeczeństwa wiedzy na temat innych krajów, kultur, problemów, mniejszości,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na kolor skóry, wiek, płeć, światopogląd, pochodzenie, narodowość, niepełnosprawność,
 • wspieranie przedsiębiorczości,
 • promowanie pozytywnego obrazu przedsiębiorcy, przedsiębiorczości,
 • propagowanie postaw prospołecznych,
 • integracja środowisk kobiecych,
 • pomoc w asymilacji z polskim społeczeństwem,
 • likwidacja uprzedzeń wobec mniejszości, osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, materialnej lub zdrowotnej,
 • upowszechnianie i ochrona praw dziecka, wspieranie rodziny
 • rozwój kontaktów i współpracy między społeczeństwami, narodami, rasami
 • wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 • wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i tolerancji w Polsce oraz zbliżenia innych narodów,
 • rozwijanie, propagowanie i wspieranie inicjatyw, postaw i działań mających na celu integrację oraz aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych marginalizacją – środowisk osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, ubogich, zagrożonych patologiami, młodzieży oraz wszystkich tych, którzy nie potrafią poradzić sobie z problemami dnia codziennego;
 • zmniejszanie poziomu wykluczenia społecznego;
 • rozwój więzi społecznych i rodzinnych;
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 • działalność w zakresie dobroczynności;
 • świadczenie różnorodnych form pomocy służących zapewnieniu warunków do funkcjonowania odpowiadającego godności człowieka;
 • współpraca z innymi grupami o zbliżonych celach w kraju i za granicą.
Zarząd

Prezes: Serafina Ogończyk-Mąkowska

Adres:
Kolejowa 47/32; 01-210 Warszawa