Skip to main content

Fundacja jest ustanowiona dla realizacji następujących celów:

wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, w tym ich edukacji i kształtowania ich postaw prospołecznych i proekologicznych,
promocja Rzeczpospolitej Polskiej, dorobku kulturalnego regionów polskich i społeczności lokalnych w kraju i za granicą,
promocja Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności jako kraju atrakcyjnego pod względem gospodarczym, edukacyjnym, inwestycyjnym, klimatycznym,
szerzenie wśród społeczeństwa wiedzy na temat innych krajów, kultur, problemów, mniejszości,
przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na kolor skóry, wiek, płeć, światopogląd, pochodzenie, narodowość, niepełnosprawność,
wspieranie przedsiębiorczości,
promowanie pozytywnego obrazu przedsiębiorcy, przedsiębiorczości,
propagowanie postaw prospołecznych,
integracja środowisk kobiecych,
pomoc w asymilacji z polskim społeczeństwem,
likwidacja uprzedzeń wobec mniejszości, osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, materialnej lub zdrowotnej,
upowszechnianie i ochrona praw dziecka, wspieranie rodziny
rozwój kontaktów i współpracy między społeczeństwami, narodami, rasami
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i tolerancji w Polsce oraz zbliżenia innych narodów,
rozwijanie, propagowanie i wspieranie inicjatyw, postaw i działań mających na celu integrację oraz aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych marginalizacją – środowisk osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, ubogich, zagrożonych patologiami, młodzieży oraz wszystkich tych, którzy nie potrafią poradzić sobie z problemami dnia codziennego;
zmniejszanie poziomu wykluczenia społecznego;
rozwój więzi społecznych i rodzinnych;
przeciwdziałanie patologiom społecznym;
działalność w zakresie dobroczynności;
świadczenie różnorodnych form pomocy służących zapewnieniu warunków do funkcjonowania odpowiadającego godności człowieka;
współpraca z innymi grupami o zbliżonych celach w kraju i za granicą.