Skip to main content

Biuro Miss Egzotica / Miss Earth Poland ogłasza otwarty konkurs na projekt i wykonanie stroju narodowego, sukni wieczorowej, kostiumu dla delegatki na Miss Earth 2015.

Regulamin Konkursu na zaprojektowanie sukni wieczorowej/stroju narodowego oraz kostiumu kąpielowego dla polskiej reprezentantki biorącej udział w konkursie Miss Earth 2015

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie na zaprojektowanie stroju narodowego, sukni wieczorowej oraz kostiumu kąpielowego dla polskiej reprezentantki biorącej udział w wyborach Miss Earth 2015.

2. Organizatorem konkursu jest Showbiz / Biuro Miss Egzotica

3. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego kostiumu narodowego, sukni wieczorowej oraz kostiumu kąpielowego na finał Konkursu Miss Earth.

4. Zwycięzca/Zwycięzcy konkursu będzie/będą mieć zaszczyt ubrania Miss Earth Poland 2015 na galę wyborów w konkursie Miss Earth, który odbędzie się w 5 grudnia 2015 roku w Wiedniu.

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do projektantów przedstawiających kolekcje autorskie, nie wdrożone do produkcji masowej.
Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki opisane w niniejszym regulaminie.
Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne. Uczestnik przesyła pisemne oświadczenie, iż jest autorem dzieła – projektu. Wraz z wyborem projektu Organizator nabywa prawo użycia wykonanego projektu w związku z konkursem Miss Earth 2015.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, nie można przenosić na inne osoby.

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie do dnia 5 października 2015 roku przesłać na adres mailowy biuro@missegzotica.pl zgłoszenie zawierające łącznie wszystkie poniższe elementy:

1.1 Dane osobowe (imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz adres mailowy)

2.2 Informację czy uczestnik konkursu chce zaprojektować strój narodowy, suknie wieczorową, kostium kąpielowy czy chce wykonać jeden z wymienionych projektów.

3.3 Dopisanie klauzuli: Oświadczam iż zapoznał/am/em się z regulaminem konkursu na zaprojektowanie stroju narodowego, sukni wieczorowej oraz kostiumu kąpielowego dla polskiej reprezentantki biorącej udział w wyborach Miss Earth i akceptuje jego postanowienia.

IV ORGANIZACJA KONKURSU

1. Po weryfikacji zgłoszeń Organizator konkursu prześlę do uczestników drogą mailową wszystkie dodatkowe informację, które zostaną również umieszczone na stronie biuro@missegzotica.pl

2. Uczestnicy Konkursu po akceptacji zgłoszeń przez Organizatora będą poinformowani o kolejnych krokach jakie muszą podjąć oraz są zobowiązani do przesłania gotowego projektu/projektów do jakich się zgłosili w terminie do dnia 15 października 2015.

3. Uczestnicy konkursu nie mogą się z niego wycofać po wysłaniu swoich gotowych projektów po groźbą kary pieniężnej w wysokości 5 tys zł, która zostanie przeznaczona na cele charytatywne.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do poddania publicznej ocenie projektów, ustanowienia Jury, które dokonana wyboru najlepszego projektu na strój narodowy, suknię wieczorową oraz najlepszy projekt kostiumu kąpielowego.

5. Organizator po decyzji Jury ogłosi zwycięzcę/zwycięzców na stronie www.missegzotica.pl oraz drogą mailową.

6. Decyzję Jury będą ostateczne oraz nie będzie przysługiwało na ich rozstrzygnięcie odwołanie a Jury nie będzie uzasadniać swojego wyboru.

7. Jury do samego końca Konkursu pozostanie bezstronne oraz będzie się kierować w swoim wyborze chęcią wyłonienia najlepszych projektów, które będą idealnie pasować do Miss Earth Poland oraz do charakteru konkursu.

V. WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROJEKTÓW

1. Uczestnicy konkursu są zobligowani do zrobienia projektu/projektów według panujących trendów na międzynarodowych konkursach Miss.

2. Uczestnikom konkursu ma przyświecać idea godnego reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej i ich projekt/projekty nie mogą być wulgarne ani niestosowne.

3. Uczestnicy Konkursu są zobligowani do zapoznania się z informacjami na temat Miss Earth Poland i na tej podstawie mają stworzyć idealne projekty, które kolorami, fakturą materiałów i formą będą pasować do urody polskiej delegatki.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo przesunięcia terminu zgłoszeń, dostarczenia prac końcowych

2. Uczestnik, którego praca zostanie użyta podczas konkursu Miss Earth będzie miał prawo powoływać się na ten fakt w swojej komunikacji pr-owo-marketingowej.

3. Organizator poda do publicznej wiadomości nazwisko/pseudonim autora wykonanych strojów.

4. Wszelkie możliwe spory będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W przypadku niemożności ustalenia kompromisu rozstrzyga sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
12007156_1017823068250388_1184643917_n